Regulamin kart podarunkowych

Regulamin kart podarunkowych


I. Definicje

„Wydawca ” – Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Długiej 1, 31-147 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie KRS pod numerem 0000012638; Regon 357052753, NIP 676-21-16-135, Kapitał Zakładowy: 18 158 000,00 zł;

„Sklep ” – księgarnia internetowa Wydawcy prowadzona pod adresem www.wydawnictwoliterackie.pl;

„Karta podarunkowa” - elektroniczny bon towarowy Wydawcy na okaziciela o indywidualnym numerze identyfikacyjnym, którego wartość jest równa wartości nominalnej na nim wskazanej, uprawniający Użytkownika do jego realizacji i dokonania zakupu o określonej wysokości w Sklepie;

„Nabywca ” – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych;

„Użytkownik ” – osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową;

„Towary ” – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie.


II. Warunki ogólne

1. Wydawca umożliwia dokonywanie zakupów Towarów w Sklepie w zamian za płatność dokonaną za pomocą Kart podarunkowych. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty podarunkowej i do przyjęcia jej przy realizacji zakupów w Sklepie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Nabywca przekazuje Wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty podarunkowej. Kwota przekazanych środków pieniężnych odpowiada przekazanej przez Wydawcę Nabywcy wartości Karty podarunkowej, przy czym Wydawca posługuje się Kartami podarunkowymi o wartości: 50, 100, 150, 200, które mogą być wykorzystane wyłącznie w Sklepie.

3. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony do realizacji transakcji nabycia dowolnego Towaru za pośrednictwem Karty podarunkowej w Sklepie w okresie ważności Karty podarunkowej.

4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę Wydawcy zgodnie z punktem 2. powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili wydania Nabywcy Karty podarunkowej.

5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

6. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela. Wydawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie Karty podarunkowej oraz za nieuprawnione posłużenie się Kartą podarunkową przez osobę trzecią.

7. Karta podarunkowa jest ważna przez okres roku od dnia wydania jej Nabywcy. Po upływie tego okresu Karta podarunkowa traci ważność.


III. Korzystanie z Karty podarunkowej

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie ważne Karty podarunkowe wydane przez Wydawcę i oznaczone indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

2. W sytuacji, kiedy Nabywca lub Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę podarunkową na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Wydawcy za Towary zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej.

3. Przy realizacji Karty podarunkowej podczas zakupu Towarów, Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (nadwyżki), gdy wartość nabywanego Towaru w ramach jednej transakcji jest niższa niż wartość nominalna Karty podarunkowej.

4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny przelewem, gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepie.

5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w przypadku upływu terminu ważności Karty podarunkowej, wcześniejszego wykorzystania karty podarunkowej oraz w przypadku, gdy Nabywca lub użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

6. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą podarunkową jedynie w przypadku jednokrotnych zakupów, tj. w odniesieniu do jednej płatności realizowanej w Sklepie. Płatność za pomocą Karty podarunkowej może dotyczyć jednego lub kilku towarów sprzedawanych w Sklepie. Karta podarunkowa nie może być realizowana częściowo. Raz wykorzystana Karta podarunkowa nie może być wykorzystana w przyszłości.

7. Karty podarunkowe dostarczane są w formie elektronicznej na adres e-mail Nabywcy.


IV. Reklamacje i odstąpienie od Umowy

1. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje mogą być składane listownie na adres biura Wydawcy: Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o., ul. Długa 1, 31-147 Kraków, z dopiskiem „Karta Podarunkowa - reklamacja" lub drogą mailową na adres: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl.

3. Reklamacje dotyczące wad zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych opisanych w Regulaminie.

4. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu Karty podarunkowej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. W przypadku skorzystania przez Nabywcę lub Użytkownika z uprawnienia odstąpienia od umowy zakupu Towarów nabytych w Sklepie i opłaconych z wykorzystaniem Karty podarunkowej, Wydawca zwraca wartość wykorzystanej w transakcji Karty podarunkowej w formie kolejnej Karty podarunkowej oraz ewentualną różnicę ceny, jeżeli Nabywca lub Użytkownik zobowiązany był dopłacić (gdy wartość Towarów była wyższa od wartości nominalnej wykorzystanej Karty podarunkowej) – w tej samej formie jak została dokonana dopłata.


V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca przed otrzymaniem Karty Podarunkowej otrzymuje niniejszy Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Nabywca, oraz każdy Użytkownik Karty podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie, Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, po określonej dacie upływa ważność Karty podarunkowej, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.wydawnictwoliterackie.pl.

2. Wydanie Karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Kartą Podarunkową, a ponadto jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.wydawnictwoliterackie.pl. Wydawca przekaże Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie pisemnej.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn, za które uznawane są: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych Nabywcy oraz Użytkownika. Zmiany regulaminu wejdą w życie po upływie 14 („czternastu”) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.