KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REDAKCYJNEGO PROPOZYCJI WYDAWNICZYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Długiej 1, 31-147 Kraków.
 
2. Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.
 
3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej propozycji wydawniczej do procesu redakcyjnego, mającego ocenić możliwość jej wydania przez Administratora (art. 6 ust 1 pkt b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 pkt. d i f  RODO (ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń.
 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu redakcyjnego związanego z oceną możliwości publikacji dzieła będącego Pani/Pana autorstwa/współautorstwa, gdzie Pani/Pan występowała/ł w charakterze Autora.
 
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia opisanego powyżej celu przetwarzania i tym samym związanego z nim procesu redakcyjnego.
 
6. Dane mogą być udostępniane dostawcom usług teleinformatycznych, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu redakcyjnego, jednak nie dłużej niż cztery miesiące od daty wpływu Pani/Pana propozycji wydawniczej. Po tym okresie dane zostają bezzwłocznie usunięte. 
 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 
10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 
11. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który zrzesza kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein lub organizacji międzynarodowej.
 
12. W przypadku jakichkolwiek pytań może Pan/Pani także skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty lub e-mail sekretariat@wydawnictwoliterackie.pl