Regulaminy

Regulamin księgarni internetowej


I. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

„Sprzedawcy” – rozumie się przez to Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy i KRS, pod numerem 0000012638, wysokość kapitału zakładowego: 18 160 000 PLN, NIP: 676-211-61-35, REGON: 357052753, e-mail: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl, tel.: 800 42 10 40. Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą w/w danych;

„Sklepie” – rozumie się przez to księgarnię internetową, prowadzoną przez Sprzedawcę na Stronie;

„Stronie” – rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.wydawnictwoliterackie.pl;

„Towarze” lub „Towarach” – rozumie się przez to książkę lub książki w formie papierowej, opisane na Stronie, oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę, w tym towar z elementami cyfrowymi;

„Treściach cyfrowych” – rozumie się przez to znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności E-booki, audiobooki w formacie cyfrowym (tj. bez nośnika danych), audiobooki na nośniku danych;

„E-booki” – książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików: mobi lub epub, bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep;

„Audiobook cyfrowy” – rozumie się przez to zapisaną w formacie cyfrowym ścieżkę dźwiękową zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki, oferowaną przez Sklep do pobrania, bez nośnika danych;

„Dublet” – rozumie się przez to ofertę sprzedaży Towaru i E-booka łącznie po cenie niższej niż gdyby Towar i E-book zostały zakupione osobno;

„Użytkowniku” – rozumie się przez to osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, dokonującą zakupu Towarów lub Treści Cyfrowych w Sklepie w celach innych niż w celu dalszej ich odsprzedaży w ramach prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej;

„Zamówieniu” – rozumie się przez to propozycję zawarcia Umowy składaną Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie lub telefonicznie pod numerem 800 42 10 40;


„Danych” – rozumie się przez to dane podane przez Użytkownika w ramach składania Zamówienia, niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania oraz adres, na który Towar ma być wysłany;


„Umowie” – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru zawartą na odległość lub umowę sprzedaży Treści cyfrowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem, której przedmiotem jest ustalenie zasad sprzedaży Użytkownikowi Towaru lub Treści Cyfrowych;


„Regulaminie” – rozumie się przez to niniejszy regulamin;


II. Warunki techniczne korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące wymagania techniczne:
szerokość ekranu 360 pikseli lub wyższa;
aktualną wersję przeglądarki Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari;
włączona obsługa Javascript.

2. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Użytkownikowi złożenia za pośrednictwem Strony Zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia Umowy, ani też zrealizować zawartej Umowy.

3. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi drogą elektroniczną:
a) umożliwienie zawierania Umów w Sklepie;
b) umożliwienie zakładania kont Użytkowników w Sklepie;
c) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów i Treści Cyfrowych.

4. Użytkownik uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży Towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Użytkownik uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w ppkt b) i c) powyżej.

5. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl.

Reklamacja Użytkownika powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

6. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu było maksymalnie bezpieczne dla Użytkowników. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu.

7. Użytkownik, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy;
e) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.


III. Składanie zamówień

1. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników:
za pośrednictwem Strony, poprzez wysłanie formularza: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;
telefonicznie pod numerem 697 230 056: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30 do 15:30.

2. Każdy z Towarów/Treści Cyfrowych ma swoje zdjęcie. Użytkownik, który wybiera przedmiot, powinien kliknąć myszką na jego zdjęcie, w celu uzyskania dokładnego opisu przedmiotu (wyszczególnienie istotnych cech przedmiotu), jego ceny (z wyszczególnieniem poszczególnych składników, np. opłaty za przesyłkę), spisu treści itp.

W Zamówieniu Użytkownik:
określa zamawiane Towary lub Treści Cyfrowe, w tym ich ilość;
podaje Sprzedawcy Dane;
określa sposób płatności oraz przesyłki;
zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę”.

4. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik, na podany przez siebie w formularzu lub telefonicznie adres e-mail, otrzyma od Sprzedawcy wiadomość zwrotną z informacją potwierdzającą dokonanie Zamówienia wraz z informacjami wymaganymi przez art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta („Potwierdzenie”). Po otrzymaniu Potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy.

5. Przed przyjęciem Zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Użytkownikiem np. w przypadku wątpliwości, konieczności doprecyzowania Zamówienia lub ewentualnych braków Towarów lub Treści Cyfrowych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

6. W przypadku braku dostępności lub czasowej niedostępności Towaru lub Treści Cyfrowej Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem na adres e-mail lub drogą telefoniczną celem rozwiązania tej sytuacji.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży oferowatnych przez Sprzedawcę na Stronie przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

8. Sprzedaż promocyjna oferowana przez Sprzedawcę na Stronie kierowana jest do klientów indywidualnych, którzy mogą zamówić maksymalnie 3 egzemplarze danego tytułu. Nie realizujemy zamówień hurtowych (od księgarni, antykwariatów itp.).

9. Umowa zostaje zawarta w chwili przesłania Użytkownikowi informacji, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.

10. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Towaru i Treści Cyfrowych zgodnych z umową.

11. Sprzedawca może oferować także Towary posiadające wady po cenach niższych niż Towary wolne od wad. W takim przypadku Towary takie zostaną wyraźnie oznaczone wraz z określeniem wady.

12. Umowa zawierana jest w języku polskim.


IV. Zasady płatności

1. Wszystkie ceny Towarów i Treści Cyfrowych podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Towarze lub Treści Cyfrowej w chwili złożenia Zamówienia.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów i Treści Cyfrowych znajdujących się na Stronie. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

3. Możliwe formy zapłaty za zamówiony Towar lub Treść Cyfrową są wskazane na Stronie w zakładce Sposoby płatności i dostawy.

4. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy zapłaty przelewem (poprzez systemy PayU, eCard lub przelewem tradycyjnym) Sprzedawca oczekuje na wpłatę 14 dni od daty złożenia zamówienia. Po upłynięciu tego terminu i w razie braku zapłaty za zamówienie (lub otrzymania druku wypowiedzenia umowy) - zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail.

5. Użytkownik wraz z dostawą Towaru lub Treści Cyfrowych otrzymuje paragon fiskalny, a w przypadku zaznaczenia tego w ramach Zamówienia, fakturę VAT (pod warunkiem podania niezbędnych danych). Dokumenty te Użytkownik otrzymuje również w e-mailu zwrotnym od Sprzedawcy, może je również pobrać po zalogowaniu na swoje konto w sklepie przez okres 3 miesięcy. Użytkownik dokonujący zakupów wyraża zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.


V. Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienie zostanie przygotowane do wysyłki w terminie 2 dni roboczych od dnia jego Złożenia. Sprzedawca dołoży starań, aby Towar został wydany Użytkownikowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni.

2. Dokonanie dostawy Towaru następuje z chwilą wydania Towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia.

3. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki pocztowej, kurierskiej lub dzięki usłudze "InPost Paczkomaty", zgodnie z wyborem Użytkownika, wskazanym przez Użytkownika.

4. Koszty przesyłki Towaru są wskazane na Stronie w zakładce Sposoby płatności i dostawy oraz podsumowaniu Zamówienia.


VI. Zasady sprzedaży E-booków i audiobooków cyfrowych (dostarczanie Treści Cyfrowych)

1. Zamówienia zawierającego Treści Cyfrowe mogą dokonać tylko zalogowani Użytkownicy.

2. Zamówienie zawierające Treści Cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności elektronicznej (PayU/eCard).

3. W przypadku gdy Zamówienie obejmować będzie jednocześnie Treści Cyfrowe i Towary, w formie Dubletów lub zamówione osobno, zostanie podzielone na Zamówienie dotyczące Treści Cyfrowych oraz Zamówienie dotyczące towarów innego rodzaju i zrealizowane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. V i VII niniejszego Regulaminu.

4. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca prześle Użytkownikowi wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającą:
a) potwierdzenie otrzymania płatności;
b) informacje odnośnie do sposobu pobrania Treści Cyfrowych.

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia - chyba, że wyraził zgodę na udostępnienie Treści Cyfrowych przed tym terminem i został poinformowany, że wyrażając tę zgodę utracił prawo do odstąpienia od Umowy.

6. Nabyte i opłacone Treści Cyfrowe będą dostępne do pobrania dla Użytkownika po zalogowaniu się na stronie www.wydawnictwoliterackie.pl/login, w zakładce: „Moje konto/Produkty wirtualne/Ebooki” lub „Moje konto/Produkty wirtualne/Audiobooki mp3”. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, E-booki i audiobooki cyfrowe będą dostępne pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody, o której mowa w pkt. 5 powyżej lub w przypadku niewyrażenia takiej zgody – po upływie 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy.

7. Informacje dotyczące zakresu licencji na korzystanie z Treści Cyfrowych mogą zostać zamieszczone na stronach Sklepu np. poprzez wskazanie liczby urządzeń na których można otwierać Treści Cyfrowe. W przypadku braku takich informacji uznaje się, że E-book lub audiobook cyfrowy może być wykorzystywany wyłącznie dla celów dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. W przypadku sprzedaży E-booków Użytkownik może żądać przesłania faktury VAT (w tym w formie elektronicznej, pod warunkiem podania niezbędnych danych).

9. Funkcjonalności i techniczne środki ochrony E-booków są następujące:
a) watermark - system ochrony praw autorskich, zapisujący w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do Pliku;
b) formaty E-booków – mobi, epub.

10. Do prawidłowego korzystania z E-booków niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał co najmniej (minimalne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania):
komputer klasy PC: minimalne wymagania - zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 2,5 GHz, 1 GB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 1024 x 768 pikseli;

Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu epub, mobi, np. Adobe Digital Editions, MobiPocket Reader, Calibre, Adobe Reader;
komputer klasy MAC: procesor PowerPC®: zainstalowany system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub wyższy z procesorem PowerPC® G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM lub procesor Intel®;
czytnik książek elektronicznych współpracujący z formatami epub lub mobi;
tablet lub smartphone z zainstalowanym systemem iOS, Android, Windows 8 (lub wyższy) i aplikacją współpracującą z formatami epub lub mobi np.: BlueFire Reader, Aldiko;
Dla produktów zapisanych w formacie Kindle (mobi i epub): czytnik książek elektronicznych Kindle.


11. Funkcjonalności i techniczne środki ochrony audiobooków cyfrowych są następujące:
watermark - system ochrony praw autorskich, zapisujący w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie kto nabył prawo do Pliku;
format audiobooków cyfrowych – mp3.

12. Do prawidłowego korzystania z Audiobooków cyfrowych niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał co najmniej (minimalne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania):
komputer klasy PC: minimalne wymagania - zainstalowany system operacyjny Microsoft® Windows® XP z dodatkiem Service Pack 3, z procesorem Intel® Pentium® 2,5 GHz, 1 GB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 1024 x 768 pikseli;
Dostępne w ofercie Sklepu Audiobooki cyfrowe są skompresowane w formacie ZIP. Aby otworzyć skompresowany i zwatermarkowany plik, Użytkownik musi dysponować odpowiednim programem np. 7-Zip.

Na komputerze musi być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie umożliwiające otwieranie plików typu mp3, np. Winamp, Real Player, Windows Media Player.

13. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne przeznaczone do pobrania Treści Cyfrowych spełnia wymagania określone wyżej oraz czy posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie Treści Cyfrowej oraz program umożliwiający używanie zakupionej Treści Cyfrowej.


VII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł umowę o sprzedaż Towaru, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w którym konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie Towaru – w przypadku umów sprzedaży;
b) w którym doszło do zawarcia Umowy – w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych , z zastrzeżeniem pkt. VII ust. 12 poniżej.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia konsument musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem).

4. Konsument może korzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przed konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz Sprzedawcy na adres: Magazyn Główny Wydawnictwo Literackie, Al. Krakowska 53a, 05-552 Wólka Kosowska, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle Towar przed upływem 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument powinien dostarczyć Towar w ten sposób, by nie został on zniszczony.

11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Postanowienia ust. 1-11 powyżej stosuje się odpowiednio do Treści Cyfrowych w postaci audiobooka na nośniku danych.


13. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy oraz pod warunkiem, że Treść Cyfrowa została dostarczona Użytkownikowi w taki sposób, że uzyskał on możliwość jej pobrania na swoje urządzenie elektroniczne. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych po uprzednim wezwaniu Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowej.


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ściągnij w pdf


VIII. Opinie

1. Użytkownik może umieścić swoją opinię nt. Towaru lub Treści Cyfrowych na Stronie poprzez wystawienie oceny punktowej w formie gwiazdek oraz zamieszczenie recenzji słownej. Użytkownik w celu dodania opinii nie musi być zalogowany ani zarejestrowany na Stronie.

2. Użytkownik może dodać opinię na temat danego Towaru / Treści Cyfrowej jeden raz. Użytkownik nie może samodzielnie usunąć ani zmodyfikować opublikowanej opinii.

3. Nie będą publikowane:

a) recenzje używające obraźliwy język;
b) recenzje niezwiązane z Towarem / Treścią Cyfrową;
c) recenzje zawierające reklamy lub linki do innych stron www, lub służące promocji lub reklamie usług, produktów lub działalności niezwiązanych z Towarem / Treścią Cyfrową;
d) recenzje naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa lub dobra trzecich, w tym ich dane osobowe.

4. W przypadku zamieszczenia recenzji naruszającej zasady wskazane w pkt. 2 powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do ich zablokowania lub usunięcia.

5. Sprzedawca nie weryfikuje czy recenzja pochodzi od Użytkownika, który faktycznie korzystał z Towaru / Treści Cyfrowej.

6. z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, Sprzedawca udostępnia wszystkie opinie Użytkowników.

7. Użytkownik udziela Sprzedawcy nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji niewyłącznej do korzystania z i rozporządzania prawami autorskimi do swojej recenzji w całości lub wybranych fragmentach w celu korzystania z recenzji przez Sprzedawcę w ramach działalności Sklepu, na wszystkich znanych w chwili zamieszczania recenzji polach eksploatacji wskazanych w ustawie z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2509). Sprzedawca zobowiązany jest do poszanowania autorskich dóbr osobistych Użytkownika, w tym do oznaczenia recenzji autorstwem Użytkownika.

8. Sprzedawca jest uprawniony do umieszczenia na Stronie recenzji Towaru / Treści Cyfrowej w ramach działań promocyjnych obejmujących Towar, Treść Cyfrową, autora lub Sprzedawcę. Takie recenzje nie stanowią opinii Użytkownika, o której mowa w ust. 1 i nie stosuje się do nich ust. 4 powyżej. Sprzedawca oznacza na Stronie rodzaj recenzji.

IX. Dane osobowe

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest Sprzedawca –Wydawnictwo Literackie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Długiej 1.

2. Sprzedawca przetwarza Dane na potrzeby:
realizacji Zamówień;
wysyłki newslettera;
rozpatrywania reklamacji;
udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski Użytkowników.

3. Sprzedawca przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy z Użytkownikiem (Zamówienia, wysyłka newslettera – usługa elektroniczna, udzielanie odpowiedzi na reklamacje ew. inne usługi – zgodnie z treścią wniosku Użytkownika art. 6 ust. 1b RODO), w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy (przepisy o odpowiedzialności za zgodność towaru (treści, usługi) z umową, przepisy podatkowe, art. 6 ust. 1 c RODO), jak również w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne. Niepodanie Danych powoduje niemożność realizacji Zamówienia lub odpowiednio innej usługi.

4. Na potrzeby realizacji Zamówień przetwarzane są następujące kategorie Danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail (na potrzeby wysyłki potwierdzenia transakcji), numer telefonu (na potrzeby złożenia telefonicznego Zamówienia oraz na potrzeby kontaktu z firmą pocztową/kurierską). W przypadku zadeklarowania chęci otrzymania faktury przetwarzane są również Dane: NIP, nazwa firmy.

5. Zamówienia mogą być składane z zarejestrowanego konta Użytkownika. Konto zakładane jest poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym Danych wskazanych w punkcie poprzedzającym. Konto jest niezbędne do złożenia zamówienia na produkty typu: E-booki, audiobooki cyfrowe, „Dublety” , karty podarunkowe (produkty są dostępne do pobrania jedynie z konta w Sklepie).

6. Dane o konkretnym Zamówieniu będą przechowywane przez okres 8-letni licząc od dnia dokonania Zamówienia.

7. Użytkownik może złożyć Zamówienie (z wyłączeniem E-booków, audiobooków cyfrowych, „Dubletów”, kart podarunkowych), bez zakładania konta poprzez opcję „zakupy bez rejestracji”. W takim wypadku dane Użytkownika będą przechowywane przez okres wskazany w punkcie poprzedzającym.

8. Na potrzeby wysyłki newslettera wykorzystywany jest adres e-mail Użytkownika. Newsletter jest wysyłany aż do momentu wypisania się. W celu wypisania się z newslettera, należy aktywować link znajdujący się na końcu każdej wiadomości newslettera. Obsługę newslettera Sprzedający powierzył podmiotowi FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków, KRS: 0000497051 NIP: 6751496393).

9. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane Dane: adres e-mail (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane Użytkownika wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane zawarte w korespondencji reklamacyjnej zostaną usunięte po czasie, w którym przepisy szczegółowe nakazują ich przechowywanie.

10. Sprzedawca przetwarza następujące Dane związane z zapytaniami kierowanymi poprzez Stronę: imię, nazwisko, e-mail, nazwa firmy (opcjonalnie), numer telefonu (opcjonalnie). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Dane zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od załatwienia sprawy lub odpowiedzi na pytanie.

11. Sprzedawca może przetwarzać Dane dłużej, niż wynika to z zapisów poprzedzających, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub gdy może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego.

12. Dane adresowe wykorzystywane na potrzeby realizacji Zamówień będą przekazywane firmom pocztowym/kurierskim (wybranym przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia) w celu dostawy Zamówienia. Dane Użytkownika mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Zamówienia – stosownie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności.

13. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Sprzedawca nie pobiera Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.

15. Użytkownikom przysługuje prawo do:
uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;
żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych;
żądania usunięcia Danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
żądania ograniczenia przetwarzania Danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;
przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu;
złożenia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

16. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: sekretariat@wydawnictwoliterackie.pl.

17. W przypadku zaoferowania przez Sprzedawcę poprzez Stronę innych usług lub aktywności (np. promocje) związanych z przetwarzaniem Danych Użytkowników, postanowienia powyższe będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku takiego przetwarzania (w szczególności w zakresie praw Użytkownika i obowiązków Sprzedawcy).


X. Odpowiedzialność za zgodność Towaru lub Treści Cyfrowej z umową i reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego Towaru, w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną poprzez adres e-mail ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl lub telefoniczną poprzez numer 697 230 056.


2. W przypadku Towarów reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej (z wyraźną adnotacją REKLAMACJA na paczce) na adres Biura Handlowego Sprzedawcy, tj. al. Krakowska 53a, 05-552 Wólka Kosowska, wraz z reklamowanym Towarem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz pisemnym uzasadnieniem (np. brak stron, niezadrukowane lub niewyświetlające się strony, uszkodzenia w transporcie). Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną poprzez adres e-mail ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl lub telefoniczną poprzez numer infolinii 800 42 10 40. W przypadku Treści Cyfrowych reklamacja powinna zostać zgłoszona w formie mailowej na adres ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl wraz z reklamowaną Treścią Cyfrową, specyfikacją urządzenia na którym jest odtwarzana, adresem zwrotnym i numerem telefonu, opisem zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Towarem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Użytkownika tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Użytkownik zastrzeże inną formę kontaktu.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodność Towaru lub Treści Cyfrowej z umową. Odpowiedzialność ta uregulowana jest w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.

6. W przypadku gdy Użytkownik nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu odpowiedzialności za zgodność Towaru lub Treści Cyfrowej z umową jest wyłączona.

7. Do Treści Cyfrowych na nośniku danych stosuje się odpowiednio postanowienia dot. reklamacji Towarów.


XI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2023 roku.

2. Dokonanie Zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu Zamówienia, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

3. Wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w szczególności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 14 dni od opublikowania ich na Stronie. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia. Użytkownicy posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Użytkownikowi, który nie zaakceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienia do usunięcia konta w każdym czasie.

4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.

5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane właściwy miejscowo sąd powszechny.

Regulamin kart podarunkowych


I. Definicje

„Wydawca ” – Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Długiej 1, 31-147 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie KRS pod numerem 0000012638; Regon 357052753, NIP 676-21-16-135, Kapitał Zakładowy: 18 158 000,00 zł;

„Sklep ” – księgarnia internetowa Wydawcy prowadzona pod adresem www.wydawnictwoliterackie.pl;

„Karta podarunkowa” - elektroniczny bon towarowy Wydawcy na okaziciela o indywidualnym numerze identyfikacyjnym, którego wartość jest równa wartości nominalnej na nim wskazanej, uprawniający Użytkownika do jego realizacji i dokonania zakupu o określonej wysokości w Sklepie;

„Nabywca ” – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych;

„Użytkownik ” – osoba każdorazowo dysponująca Kartą Podarunkową;

„Towary ” – rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie.


II. Warunki ogólne

1. Wydawca umożliwia dokonywanie zakupów Towarów w Sklepie w zamian za płatność dokonaną za pomocą Kart podarunkowych. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty podarunkowej i do przyjęcia jej przy realizacji zakupów w Sklepie po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Nabywca przekazuje Wydawcy środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty podarunkowej. Kwota przekazanych środków pieniężnych odpowiada przekazanej przez Wydawcę Nabywcy wartości Karty podarunkowej, przy czym Wydawca posługuje się Kartami podarunkowymi o wartości: 50, 100, 150, 200, które mogą być wykorzystane wyłącznie w Sklepie.

3. Nabywca lub Użytkownik jest uprawniony do realizacji transakcji nabycia dowolnego Towaru za pośrednictwem Karty podarunkowej w Sklepie w okresie ważności Karty podarunkowej.

4. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę Wydawcy zgodnie z punktem 2. powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w chwili wydania Nabywcy Karty podarunkowej.

5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

6. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela. Wydawca w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie Karty podarunkowej oraz za nieuprawnione posłużenie się Kartą podarunkową przez osobę trzecią.

7. Karta podarunkowa jest ważna przez okres roku od dnia wydania jej Nabywcy. Po upływie tego okresu Karta podarunkowa traci ważność.

9. Karta podarunkowa w formie papierowej wysyłana jest wyłącznie na terenie Polski.


III. Korzystanie z Karty podarunkowej

1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepie wyłącznie ważne Karty podarunkowe wydane przez Wydawcę i oznaczone indywidualnym numerem identyfikacyjnym.

2. W sytuacji, kiedy Nabywca lub Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę podarunkową na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, cena należna Wydawcy za Towary zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej.

3. Przy realizacji Karty podarunkowej podczas zakupu Towarów, Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (nadwyżki), gdy wartość nabywanego Towaru w ramach jednej transakcji jest niższa niż wartość nominalna Karty podarunkowej.

4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny przelewem, gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepie.

5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty podarunkowej w przypadku upływu terminu ważności Karty podarunkowej, wcześniejszego wykorzystania karty podarunkowej oraz w przypadku, gdy Nabywca lub użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

6. Nabywca lub Użytkownik mogą posługiwać się Kartą podarunkową jedynie w przypadku jednokrotnych zakupów, tj. w odniesieniu do jednej płatności realizowanej w Sklepie. Płatność za pomocą Karty podarunkowej może dotyczyć jednego lub kilku towarów sprzedawanych w Sklepie. Karta podarunkowa nie może być realizowana częściowo. Raz wykorzystana Karta podarunkowa nie może być wykorzystana w przyszłości.

7. Karty podarunkowe dostarczane są w formie elektronicznej na adres e-mail Nabywcy.


IV. Reklamacje i odstąpienie od Umowy

1. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje mogą być składane listownie na adres biura Wydawcy: Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o., ul. Długa 1, 31-147 Kraków, z dopiskiem „Karta Podarunkowa - reklamacja" lub drogą mailową na adres: ksiegarnia@wydawnictwoliterackie.pl.

3. Reklamacje dotyczące wad zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych opisanych w Regulaminie.

4. Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu Karty podarunkowej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. W przypadku skorzystania przez Nabywcę lub Użytkownika z uprawnienia odstąpienia od umowy zakupu Towarów nabytych w Sklepie i opłaconych z wykorzystaniem Karty podarunkowej, Wydawca zwraca wartość wykorzystanej w transakcji Karty podarunkowej w formie kolejnej Karty podarunkowej oraz ewentualną różnicę ceny, jeżeli Nabywca lub Użytkownik zobowiązany był dopłacić (gdy wartość Towarów była wyższa od wartości nominalnej wykorzystanej Karty podarunkowej) – w tej samej formie jak została dokonana dopłata.


V. Postanowienia końcowe

1. Nabywca przed otrzymaniem Karty Podarunkowej otrzymuje niniejszy Regulamin. Nabywca poprzez przyjęcie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Nabywca, oraz każdy Użytkownik Karty podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o treści niniejszego Regulaminu, a w szczególności o tym, że: Karta podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w Sklepie, Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, po określonej dacie upływa ważność Karty podarunkowej, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.wydawnictwoliterackie.pl.

2. Wydanie Karty podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Treść niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Kartą Podarunkową, a ponadto jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.wydawnictwoliterackie.pl. Wydawca przekaże Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie pisemnej.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn, za które uznawane są: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych Nabywcy oraz Użytkownika. Zmiany regulaminu wejdą w życie po upływie 14 („czternastu”) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu.